Bilimsel Danışma Komisyonları

Bilimsel danışma komisyonlarının yapısı


MADDE 8 

(1) İhtiyaç duyulması halinde, 5 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan komisyonlar (a) Kalp, kalp ve akciğer nakli, b) Akciğer nakli, c) Karaciğer nakli, ç) Böbrek nakli, d) Kornea nakli, e) Kemik iliği nakli, f) Kompozit doku nakli, g) Doku tipleme, ğ) Diyaliz) h) koordinatörler komisyonu) haricinde, yeni bilimsel danışma komisyonları oluşturulabilir.


(2) Bilimsel danışma komisyonlarınıüyeleri, sayıları her komisyon için altıdan çok olmamak üzere Bakanlıkça seçilir.


(3) Bakanlıkçüyelerin belirlenmesini müteakip 1 Ocak tarihi itibariyle üyelik başlar ve üyelik süresi bir yıldır. Herhangi bir nedenle boşalan üyelik için aynı usulle bir üye seçilir. Seçilen üye boşalan üyenin süresini tamamlar. Süresi dolan her üye tekrar seçilebilir. Genel Müdür ya da Genel Müdürlük içerisinde yetkili kılacağı en az daire başkanı düzeyinde bir amir, bilimsel danışma komisyonlarının başkanı ve daimî üyesidir.Bilimsel danışma komisyonlarının görevleriMADDE 9 

(1) Komisyonlar, Bakanlığın alt düzenleyici işlemleri ile belirtilen görevleri yerine getirir.


(2) Bakanlıkça ihtiyaç duyulması halinde alt komisyonlar oluşturulabilir. Komisyonlar;


a) Bakanlığın gerekli gördüğü hallerde görev aldıkları organ ve doku nakli türüne ait organ ve doku nakli merkezlerinin açılma başvurularını değerlendirir ve Bakanlığöneride bulunur.


b) Organ ve doku nakli merkezlerinin çalışmalarını izler ve Bakanlığın gerekli gördüğü durumlarda bunların denetimine katılır.


c) Görev alanları ile ilgili organların merkezi dağıtım sisteminin prensiplerini oluşturur ve Bakanlığa sunar.


çÜlkedeki organ ve doku nakilleri konusunda stratejileri belirler, alınması gereken önlemleri, hizmetin gelişimine yönelik plan ve programları önerir.


d) Bakanlıkça verilen diğer görevleri yapar.Bilimsel danışma komisyonlarınıçalışma usulü

 

MADDE 10 


(1) Toplantılara kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın iki kez katılmayan temsilcinin üyeliği sona erer. Yerine Bakanlıkça yeni bir üye seçilir.


(2) Komisyonun sekreterliği, Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Komisyon üyelerinin ulaşım ve toplantı giderleri Bakanlıkça karşılanır. Toplantılara memuriyet mahalli dışından katılan üyelerin harcırahları 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre Bakanlıkça karşılanır.


(3) Yeni komisyon üyeleri belirleninceye kadar eski üyelerin görevi devam eder.

 

 

Site Haritası
Organ Nakli Koordinatörleri Dernegi  
              Akdeniz Üniversitesi Olbia Çarşısı
          No:3 Konyaaltı/Antalya
TONKOD © 2014 Bütün Hakları Saklıdır.